Komendant Straży Miejskiej w Połczynie Zdroju poszukiwany

Komendant Straży Miejskiej w Połczynie Zdroju poszukiwany

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek ogłosił nabór na to stanowisko. Wśród wymagań jest wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letni staż pracy, z preferencją w kierunku służb mundurowych. Głównym zadaniem nowego Komendanta będzie organizacja pracy Straży Miejskiej w sposób gwarantujący realizację zadań i obowiązków wynikających z ustawy o strażach gminnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poproszony o ustne przedstawienie swojej koncepcji funkcjonowania Straży Miejskiej.

Szczegółowe wymagania zawarte są w ogłoszeniu. Niemniej konieczny jest uregulowany stosunek do służby wojskowej, znajomość prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o strażach gminnych, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa o ruchu drogowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Jeśli kandydat nie będzie miał świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych, po zatrudnieniu zostanie na takie szkolenie wysłany. Szkolenie może potrwać kilka tygodni poza Połczynem-Zdrojem i kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności.

Minimalny określony przepisami zakres szkolenia obejmuje 492 godziny. Kandydat na Komendanta musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, być niekaranym, mieć pełną sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, posiadać prawo jazdy kat. B i legitymować się nieposzlakowaną opinią. Przyda się też dyspozycyjność, umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji, a także znajomość topografii Gminy Połczyn-Zdrój.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju: ul. Pl. Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Połczynie-Zdroju” w terminie do 19 listopada 2021 r. do godz. 10.00 (liczy się termin wpływu do Urzędu).Szczegóły wymagań konkursowych w Biuletynie Informacji publicznej: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=152967

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *